Siirry sisältöön

Säännöt

Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt

Nimi: Myllyhoitoyhdistys ry
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: Annankatu 29 a 9, 00100 Helsinki
Rekisterinumero: 138.725
Merkitty rekisteriin: 23.12.1983
Sääntömuutos rek. 23.12.2021

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

1.
Yhdistyksen nimenä on Myllyhoitoyhdistys ja sen kotipaikkana on Helsinki.

2.
Yhdistyksen tarkoituksena on myllyhoidollisen työotteen edistäminen ja päihde- ja muihin haitallisiin riippuvuuksiin sairastuneiden sekä heidän läheistensä auttaminen.

Tavoitteena on motivoida sairastuneet ihmiset haitallisista riippuvuuksista vapaaseen elämäntapaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee myllyhoidollista hoito-, koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja pyrkii muillakin vastaavilla tavoilla edistämään yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.

YHDISTYKSEN JÄSENET

3.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt yhdistyksen toimintaperiaatteen hyväksynyt henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö.

Varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni yhdistyksen kokouksissa. Varsinaisena jäsenenä olevan yhteisön edustaja voidaan valita hallitukseen tai muihin luottamustehtäviin.

Yhdistykseen voi liittyä kannattajajäseneksi jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenellä on kokouksissa puhe-, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen hallitus ratkaisee jäsenyyshakemukset, ja hyväksyy pääsääntöisesti varsinaiseksi jäseneksi henkilön, joka on ensin toiminut yhdistyksen kannattajajäsenenä. Yksimielisellä päätöksellä hallitus voi hyväksyä henkilön varsinaiseksi jäseneksi ilman edeltävää kannattajajäsenyyttä. Jäseneksi hyväksytyn nimi kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin jäsentä koskevat tarpeelliset henkilötiedot.

4.
Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä milloin hyvänsä. Jäsensuhde päättyy kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä lukien, kun hän on ilmoittanut eroamisestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt maksamatta erääntyneen jäsenmaksunsa vähintään kahden kuukauden ajan maksun erääntymisestä.

Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteutumista taikka vahingoittaa sen mainetta.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty.

5.
Varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

6.
Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään syys-lokakuussa:
1. vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle
toimintakaudelle.
2. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus erikseen eri jäsenryhmille.
3. valitaan hallituksen jäsenet sääntöjen 9§:n mukaisesti sekä yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai auktorisoitu tilintarkastusyhteisö
4. käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen esittämät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-huhtikuussa:
1. esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto edelliseltä toimintavuodelta.
2. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille edelliseltä toimintavuodelta.
3. käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

7.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

8.
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeitse postin välityksellä.

9.
Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset voidaan järjestää joko paikalle kutsuttuna kokouksena, tai siten, että kokoukseen kyetään osallistumaan myös etäyhteyksin.

YHDISTYKSEN HALLITUS

10.
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) - kuusi (6) muuta jäsentä.

Hallituksessa tulee olla edustettuna omakohtainen toipumiskokemus päihderiippuvuudesta ja käytännön työkokemus myllyhoidollisesta työotteesta.

Tavoitteena on, että hallituksessa on jäsenenä yksi (1) lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja yksi (1) oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut.

Hallituksen puolet tai lähinnä puolet on erovuoroisia vuosittain. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi, muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Erovuoroisuus ratkaistaan ensimmäisellä kerralla arvalla.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja tai edellisten estyneinä ollessa kaksi (2) - kolme (3) hallituksen jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

11.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen yksimielisesti valitsema
toiminnanjohtaja kukin erikseen.

12.
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä vuosikertomus ja tasekirja viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta tilintarkastajalle.

13.
Tilintarkastajan tulee kaksi viikkoa ennen kevätkokousta antaa hallitukselle kirjallinen yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu
kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilintarkastuksesta.

14.
Jäsenmaksuista, lahjoituksista tai muulla tavoin kertyvät tulonsa yhdistys käyttää toimintansa rahoittamiseen ja päihdeongelmaisten kansanterveystyön edistämiseen.

15.
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmanneksen (2/3) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

16.
Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat päihdeongelmaisten kansanterveystyötä edistäviin tarkoituksiin Suomessa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen purkamisesta päättävä kokous erikseen päättää.

17.
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Myllyhoito?

Myllyhoito on Minnesota-mallista toipumiskeskeistä ja yhteisöllistä riippuvuuksien hoitoa, jonka keskiössä ovat vertaistuki, terapia sekä 12 askeleen ammatillinen soveltaminen. Myllyhoitoyhdistys on sitoutumaton asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on riippuvuuksien ehkäiseminen, riippuvuuksiin sairastuneiden ja läheisten auttaminen sekä toipumiskeskeisen hoidon kehittäminen.

Ajankohtaista

”Koen sellaista yksinäisyyttä, että ei voi kuvailla” – päihderiippuvaisen läheinen jää hätänsä kanssa yksin

Kirjoittajalta Myllyhoitoyhdistys | 25.4.2024

Järjestöjen kyselyn mukaan päihteitä käyttävän läheiset jäävät helposti avun ulkopuolelle, eikä heidän tarpeitaan tunnisteta terveydenhuollossa riittävästi. Läheistenpäivänä 5. toukokuuta järjestetään päihderiippuvaisten läheisille tukitapahtumat Helsingissä ja Seinäjoella.

Lue lisää